STU Daugaard

STU - Den treårige særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Loven om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov blev vedtaget i juni måned 2007.

Ide/formål

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er unge med særlige behov der ikke har mulighed for at gennemføre en anden traditionel ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge. De unge skal være færdige med grundskolen og ikke fyldt 25 år.

”Andre unge med særlige behov” omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multi-handicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade.

Unge i målgruppen har et retskrav på uddannelsen.

Visitation

UU informerer om uddannelsen og afklarer hvilke unge, der indgår i målgruppen. I samarbejde med den unge, forældre m.fl. udarbejder UU et udkast til en uddannelsesplan inkl. eventuelle udtalelser fra andre sagkyndige og indstiller til uddannelsen, og Visitationsudvalget for Den Treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov træffer afgørelsen om optagelsen.

Uddannelsen hos Ungeenheden Daugaard

Kommunen skal tilbyde den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse til målgruppen og kan selv gennemføre hele eller dele af uddannelsen i overensstemmelse med loven om den særlige ungdomsuddannelse og bekendtgørelsen over for udvalgte målgrupper, men ikke for alle unge i målgruppen i kommunen.

Nogle målgrupper kan gennemføre visse uddannelseselementer sammen, hvorimod dette ikke er muligt for andre.

Især de unge, der kan profitere af værkstedsundervisning, særligt tilrettelagt virksomhedspraktik, side-mandsoplæring m.m., er i målgruppen for uddannelsestilbuddet hos Ungeenheden Daugaard.

Uddannelsestilbuddet hos Ungeenheden Daugaard kan også indgå som delelement i en samlet treårig ungdomsuddannelse.

Undervisningen hos Ungeenheden Daugaard er almendannende, og den sikrer, at de unge udvikler livs-kompetencer og opnår viden, selvindsigt, reelle færdigheder og strategier samt perspektiver for fremtid og voksenliv.

Der arbejdes i uddannelsen med, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Uddannelsen har således til formål at skabe grundlag for livslange kompetencer.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer, potentialer, behov og ønsker. Med udgangspunkt i uddannelsesplanen fra UU og Visitationsudvalgets beslutning om rammer for uddannelsen gennemføres i begyndelsen af uddannelsesforløbet et afklaringsforløb af op til 12 ugers varighed, hvor den endelige uddannelsesplan udarbejdes i et samarbejde mellem den unge og forældre, UU og sagsbehandler og Ungeenheden Daugaard. Her fastlægges uddannelsens mål, indhold, delelementer med tilhørende målsætninger, perspektiver for fremtidig uddannelse og beskæftigelse, behov for praktisk bistand, særlige forhold mv. Ligeledes fastlægges den unges underhold, evt. særlige støtteforanstaltninger og eventuelt andre forhold i forbindelse med uddannelsen.

Uddannelsesplanen er herefter styrende for den unges uddannelse og for opfølgningen herpå og kontrol af, om målene med uddannelsen opnås. I uddannelsesplanen kan indgå forløb, der leveres af andre skoler, institutioner eller praktiksteder.

Undervisningen bygger herefter på den af UU udfærdigede indstilling samt det øvrige sagsmateriale fra fx PPR og Velfærdsrådgivningen – og den tilrettelægges i samarbejde med rådgiverne i både Velfærds-rådgivningen og Ungeenheden, så den passer med den handleplan, der i øvrigt er lagt for den unge.

Indhold

Uddannelsen hos Ungeenheden Daugaard er:

• Udviklet til at balancere mellem klassiske og moderne undervisningsformer for at imødekomme de unges forudsætninger og motivation på bedst mulig vis.
• Differentieret, så fokus på den enkelte unges kompetencer, læring og udvikling bevares.
• Målrettet hen imod at kvalificere den unge til videre uddannelse, arbejdsmarked og voksenliv.

De unge skal i Ungeenheden Daugaard forberedes og rustes til et samfund, der ikke nødvendigvis tager det fulde hensyn til unge med særlige behov. De unge vil igennem undervisning møde teori, øvelse og praksis.

Undervisningen er, som tidligere anført, alment dannende, og der arbejdes ud fra et helhedsorienteret menneskeligt perspektiv, hvor fokus er på identitet og udvikling. Der samarbejdes med en række eksterne uddannelsessteder, så de unge har mulighed for at sammensætte et så meningsgivende uddannelsesforløb som muligt.

De unge er i undervisningen tilknyttet en base, der fungerer som en platform og et udgangspunkt for informationer og struktur. De unge møder på basen hver morgen, hvor de gør sig klar til dagens individuelle undervisning.

Der undervises på Ungeenheden Daugaard i følgende obligatoriske fag:

• Menneske og samfund, som bidrager til, at de unge udvikler en ”medborger-identitet”, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret og engageret i samfundet.

• Kommunikation, som giver indsigt i samt udvikling af formidlingsstrategier og redskaber. Undervisningen er bredt funderet, og kommunikationsbegrebet bliver sat i forhold til det personlige, sociale og faglige.

• Multimedie fag, som sætter fokus på de it-faglige kompetencer. Der undervises i og arbejdes med hardware og software. De unge skal endvidere igennem et obligatorisk pc-bruger forløb.

• Bo-undervisningen, som er en undervisning i ”skills for life” og giver de unge kendskab til de mest basale rutiner i forhold til at flytte og bo hjemmefra – herunder ernæring og madlavning.

• Boglige fag, hvor der undervises i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag på et niveau, der matcher den enkelte unges behov. Der vægtes her en særlig grad af hensyn og fokus på at øve og udvikle individuelle kompetencer.

• Værkstedsfag, hvor de unge opnår kendskab til og udvikling af praktiske færdigheder. Den unge arbejder her med kreative produktioner inden for tegning, maleri, installation, træ, metal mv.

• DKS – Det Kloge Selskab. De unge gøres her til eksperterne i forhold til det at være ung og en del af en dynamisk ungdomskultur, og de gives mulighed for at udvikle selvforståelse og identitet.

Undervisningen er endvidere opdelt med forskellige mål for hvert af de tre år.

1. år. Grundforløb
Den unges kompetencer og begrænsninger i forhold til uddannelse, arbejde og privatliv afklares/vurderes i et flerårigt perspektiv, idet det jo netop handler om uddannelse, udvikling, læring og dannelse. Alle unge, der kan få udbytte af en arbejdsmæssigt oplæring, får dette indlagt i uddannelsen – og dispensationsmuligheder i forhold til bekendtgørelsens rammekrav udnyttes, idet en placering i arbejde, praktik, værkstedsundervisning med fx sidemandsoplæring, individuel og gruppevis støtte udnyttes optimalt.

Der arbejdes endvidere med læring, der primært skal tjene til en socialisering af den unge i forhold til undervisningssted og den øvrige omverden. I denne socialiseringsproces tages der udgangspunkt i den unges primære netværk, og indsatsen er individuelt tilrettelagt.

2. år. Udviklings- og opkvalificeringsforløb
Den unges personlige, uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer skal her opkvalificeres gennem en almendannende og socialiserende indsats.

I indsatsen indgår korte praktikker i private og offentlige virksomheder, hvorigennem den unges faglige og sociale kompetencer skal udvikles.

Den unge gives gennem praktikkerne indsigt og perspektiver samt redskaber og strategier til at mestre fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Undervisningen i praktikforløbene kombinerer individuelle samtaler, teori og praksis.

Endelig så styrkes den unge gennem indsatsen til både i arbejds- og uddannelseslivet samt privat til at opbygge bæredygtige relationer for opbygning af et varigt netværk.

3. år. Erhvervs- og udslusningsår
Den unges erhvervsmæssige kompetencer skal her yderligere opkvalificeres, så de kan danne grundlaget for en fremtidigt job og måske uddannelse. Dette sker bl.a. gennem interne og eksterne kurser samt længerevarende praktikker i private og offentlige virksomheder.

Det skal i løbet af dette år således blive klart, om den unge efterfølgende vil kunne komme i job eventuelt på støttede vilkår eller tage uddannelse på ordinære eller støttede vilkår.

Herudover så skal den unge i dette år opnå en endelig afklaring af sine bomuligheder, og disse skal etableres.

Undervisningen i dette år er således i meget høj grad fremadrettet, og den er målrettet samfundet og den unges fremtidige erhvervsmæssige, samfundsmæssige, fritidsmæssige og relationsmæssige tilvæ-relse.

Organisering

De unge, som deltager i STU i Ungeenheden Daugaard, har i hele forløbet tilknyttet en kontaktlærer.

Der udarbejdes i henhold til uddannelsesplanen en undervisningsplan for den enkelte unge, og kontaktlæreren er ansvarlig for at deltage i beskrivelsen af målene i undervisningsplanen. Der bliver undervejs i dagligdagen samt ved opfølgningsmøder fulgt op på denne plan.

I forbindelse med praktikker for den unge i private og offentlige virksomheder er Ungeenhedens virksomhedskonsulenter til rådighed for etablering og tilrettelæggelse af praktikkerne.

I forbindelse med uddannelsestilrettelægning – uddannelsesplan, undervisningsplaner m.m. er medarbejdere fra PPR og UU til rådighed.

Ved afslutningen af uddannelsen udleveres et kompetencebevis, der indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer samt en vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele.