Kontanthjælp

Om kontanthjælp, krav, berettigelse, hvordan du søger og meget mere.

Hvad bør jeg vide om kontanthjælp?

Både du og din ægtefælle skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet og tage imod de tilbud, Jobcentret tilbyder. Formålet med de tilbud, som jobcentret tilbyder, er at hjælpe dig i ordinær job eller uddannelse hurtigst muligt. Hvornår og hvilket tilbud du får afhænger af din alder.
Dette kan du læse mere om på borger.dk.

Hvis du til juni afslutter en uddannelse og søger elevplads, praktikplads eller om optagelse på en videregående uddannelse, kan du ikke få kontanthjælp/uddannelseshjælp. Det gælder også, selvom om du ikke modtager SU eller praktikløn i sommerferien.

Særligt for EU/EØS borgere
Da det kan have betydning for dit opholdsgrundlag, er det vigtigt, at du tilmelder dig som arbejdssøgende i Jobcenteret på din første dag som ledig.

Hvordan søger man kontanthjælp?

Henvend dig i jobcentret ved personligt fremmøde. Adressen er Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted.

Den første dag bliver du registreret som ledig i jobcentret.

 • Er du under 30 år og uden uddannelse, skal du til en samtale ved en uddannelsesvejleder inden en samtale med en beskæftigelsesrådgiver
 • Er du under 30 år og har en uddannelse skal du til en visitationssamtale hos en beskæftigelsesrådgiver
 • Er du 30 år eller derover, henvises du til en samtale med en
  beskæftigelsesrådgiver.

Hvis der ikke er uddannelse eller et job til dig med det samme, henvises du til Ydelseskontoret i Borgerservice Hedensted, som vejleder dig omkring ansøgning. Du vil få udleveret et ansøgningsskema, der sammen med den nødvendige dokumentation skal afleveres senest 1 uge efter.

Du vil ved vejledningen få nærmere besked om, hvilke dokumentationer, der er relevante for dig at aflevere. 

Senest 14 hverdage efter, at du har afleveret din ansøgning, modtager du en skriftlig afgørelse fra Borgerservice.

Særlig støtte
Hvis du er ledig og forsørger egne børn i hjemmet, kan du søge om særlig støtte, ved høje boligudgifter eller store forsørgerbyrder. Kontakt Borgerservice, hvis du har spørgsmål til dette.

Inden du søger
Inden du søger om kontanthjælp skal du sikre dig, at du har en NemKonto, et NemID  og et skattekort.

 • NemKonto får du oprettet ved at henvende dig i din bank
 • NemID kan du bestille her
 • Hvis du ikke har et skattekort, skal du kontakte SKAT

Der kan ikke ske udbetaling inden du har det på plads.

Hvad påvirker udbetalingen af min kontanthjælp?
Kontanthjælp er en ydelse, du kan modtage, hvis du ikke har mulighed for at forsørge dig selv. Hvis du er gift har I gensidig forsørgelsespligt, hvilket betyder, at din ægtefælle heller ikke må kunne forsørge dig. Hvilke indtægter, der IKKE medfører fradrag i kontanthjælpen kan du læse mere om på borger.dk.

Generel information om kontanthjælp
Her kan du danne dig et overblik over de ting, du skal være opmærksom på, når du modtager kontanthjælp.
Du kan desuden læse mere om kontanthjælp og hvad der påvirker udbetalingen på borger.dk

Oplysningspligt
Hvis der sker ændringer i forhold, der har betydning for din ret til kontanthjælp, har du pligt til at oplyse Borgerservice om det. Det gælder eksempelvis, hvis du får anden form for indtægt - det gælder også, hvis det er din ægtefælle, der får anden form for indtægt.

Arbejde og kontanthjælp
Hvis du eller din ægtefælle arbejder mens du modtager kontanthjælp, modregnes indtægten i din kontanthjælp. Hvis du eller din ægtefælle er i arbejde skal du hver måned aflevere lønsedler til Borgerservice.

Uddannelse af unge mellem 18 og 30 år
Hvis du er mellem 18 og 30 år vil jobcentret som udgangspunkt kræve at du tager en uddannelse. Dette kan du læse mere om på borger.dk.

Ferie
Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

 • har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
 • har aftalt med dit jobcenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen.

Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen.
Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

 • du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den
 • din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder.

Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.
Du kan læse mere om reglerne for ferie mens du modtager kontanthjælp på borger.dk.

Flytning
Hvis du flytter til en anden kommune mens du er på kontanthjælp, er det vigtigt, at du husker at melde flytningen til den nye kommune med det samme. Det er nemlig den nye kommune, der skal udbetale din kontanthjælp for hele den måned, hvori flytningen er foregået.

Udbetalingstidspunkter
Kontanthjælp udbetales bagud den sidste bankdag i hver måned.

Sanktioner
Hvis du undlader at overholde de aftaler, du har indgået med jobcentret, eller hvis du undlader at oplyse om ændringer, der har betydning for din ret til kontanthjælp, har kommunen mulighed for at trække i din kontanthjælp. Kommunen skal indføre sanktioner, hvis du udebliver fra en samtale eller afviser et rimeligt tilbud om arbejde eller uddannelse.